مشاهدة كلمات المستخدم و معلومات عنه.
التاريخ الكلمة استمع الأصوات
28/12/2017 ماسوا [fa] نُطق ماسوا 0 صوت
28/12/2017 چه خَبَر [fa] نُطق چه خَبَر 0 صوت
28/12/2017 آفَرین [fa] نُطق آفَرین 1 صوت
28/12/2017 جنگ زدہ [fa] نُطق جنگ زدہ 0 صوت
28/12/2017 دستیاب [fa] نُطق دستیاب 0 صوت
28/12/2017 نظرانداز [fa] نُطق نظرانداز 0 صوت
28/12/2017 ملانین [fa] نُطق ملانین 0 صوت
28/12/2017 غیر یقینی [fa] نُطق غیر یقینی 0 صوت
28/12/2017 حصول مقصد [fa] نُطق حصول مقصد 0 صوت
28/12/2017 دانشورانه [fa] نُطق دانشورانه 0 صوت
28/12/2017 رشید بهبودف [fa] نُطق رشید بهبودف 0 صوت
06/10/2012 بد یمن [fa] نُطق بد یمن 0 صوت
06/10/2012 خوفناک [fa] نُطق خوفناک 0 صوت
06/10/2012 لودگی [fa] نُطق لودگی 0 صوت
06/10/2012 مهمیز [fa] نُطق مهمیز 0 صوت
06/10/2012 کلاه شرعی [fa] نُطق کلاه شرعی 0 صوت
06/10/2012 فتنه [fa] نُطق فتنه 0 صوت
06/10/2012 پیکارجوی [fa] نُطق پیکارجوی 0 صوت
06/10/2012 جديت [fa] نُطق جديت 0 صوت
06/10/2012 اصناف [fa] نُطق اصناف 0 صوت
06/10/2012 پلیس ضد شورش [fa] نُطق پلیس ضد شورش 0 صوت
06/10/2012 بی کفایت [fa] نُطق بی کفایت 0 صوت
06/10/2012 نیروی انتظامی [fa] نُطق نیروی انتظامی 0 صوت
06/10/2012 از سرگرفتن [fa] نُطق از سرگرفتن 0 صوت
06/10/2012 خلا صه [fa] نُطق خلا صه 0 صوت
06/10/2012 ادامه يافتن [fa] نُطق ادامه يافتن 0 صوت
06/10/2012 بي ميل [fa] نُطق بي ميل 0 صوت
03/10/2012 عمده فروش [fa] نُطق عمده فروش 0 صوت
03/10/2012 خرده فروش [fa] نُطق خرده فروش 0 صوت
03/10/2012 گاه‌شماری [fa] نُطق گاه‌شماری 0 صوت