مشاهدة كلمات المستخدم و معلومات عنه.
التاريخ الكلمة استمع الأصوات
28/05/2014 میکرونزی [fa] نُطق میکرونزی 0 صوت
28/05/2014 پاپوآ گینه نو [fa] نُطق پاپوآ گینه نو 0 صوت
28/05/2014 ساموآ [fa] نُطق ساموآ 0 صوت
28/05/2014 اسلوواکی [fa] نُطق اسلوواکی 0 صوت
28/05/2014 لیختن اشتاین [fa] نُطق لیختن اشتاین 1 صوت
28/05/2014 تایوان [fa] نُطق تایوان 0 صوت
28/05/2014 سری لانکا [fa] نُطق سری لانکا 0 صوت
27/05/2014 جمال میرصادقی [fa] نُطق جمال میرصادقی 0 صوت
27/05/2014 بزرگ علوی [fa] نُطق بزرگ علوی 0 صوت
27/05/2014 شهریار مندنی‌پور [fa] نُطق شهریار مندنی‌پور 0 صوت
27/05/2014 محمدعلی جمالزاده [fa] نُطق محمدعلی جمالزاده 0 صوت
27/05/2014 ایرج پزشک‌زاد [fa] نُطق ایرج پزشک‌زاد 0 صوت
27/05/2014 هوشنگ گلشیری [fa] نُطق هوشنگ گلشیری 0 صوت
26/05/2014 تعاون [fa] نُطق تعاون 0 صوت
20/05/2014 زعفران سرگل [fa] نُطق زعفران سرگل 0 صوت
20/05/2014 مرغ شکاری [fa] نُطق مرغ شکاری 0 صوت
20/05/2014 سرراست [fa] نُطق سرراست 0 صوت
20/05/2014 رجزخوانی [fa] نُطق رجزخوانی 0 صوت
20/05/2014 غبارروبی [fa] نُطق غبارروبی 0 صوت
20/05/2014 منبت کاری [fa] نُطق منبت کاری 0 صوت
20/05/2014 کیلومتر مربع [fa] نُطق کیلومتر مربع 0 صوت
18/05/2014 حیله و مکر [fa] نُطق حیله و مکر 0 صوت
18/05/2014 پاگشا [fa] نُطق پاگشا 0 صوت
18/05/2014 پادرمیانی [fa] نُطق پادرمیانی 0 صوت
18/05/2014 پالون [fa] نُطق پالون 0 صوت
18/05/2014 حیله‌گر [fa] نُطق حیله‌گر 0 صوت
18/05/2014 مکرآمیز [fa] نُطق مکرآمیز 0 صوت
10/05/2014 غیرعمدی [fa] نُطق غیرعمدی 0 صوت
10/05/2014 زمان بندی [fa] نُطق زمان بندی 0 صوت
10/05/2014 خورشیدی [fa] نُطق خورشیدی 0 صوت