مشاهدة كلمات المستخدم و معلومات عنه.
التاريخ الكلمة استمع الأصوات
07/08/2014 شعر خوانی [fa] نُطق شعر خوانی 2 صوت
07/08/2014 نتایج ِ انتخابات [fa] نُطق نتایج ِ انتخابات 0 صوت
07/08/2014 خواهان ِ چیزی بودن [fa] نُطق خواهان ِ چیزی بودن 0 صوت
07/08/2014 انتخاب ِ مجدّد [fa] نُطق انتخاب ِ مجدّد 0 صوت
07/08/2014 انتخاب شدن [fa] نُطق انتخاب شدن 0 صوت
07/08/2014 تبلیغات ِ انتخاباتی [fa] نُطق تبلیغات ِ انتخاباتی 0 صوت
07/08/2014 بی تفاوتی ِ سیاسی [fa] نُطق بی تفاوتی ِ سیاسی 0 صوت
07/08/2014 کانون ِ نویسندگان ِ ایران [fa] نُطق کانون ِ نویسندگان ِ ایران 4 صوت
07/08/2014 شایسته سالاری [fa] نُطق شایسته سالاری 2 صوت
07/08/2014 سلسله مراتب [fa] نُطق سلسله مراتب 0 صوت
07/08/2014 شب ِ شعر [fa] نُطق شب ِ شعر 0 صوت
07/08/2014 انتخابات ِ محلی [fa] نُطق انتخابات ِ محلی 1 صوت
07/08/2014 کتاب ِ پرفروش [fa] نُطق کتاب ِ پرفروش 0 صوت
07/08/2014 افراط گرا [fa] نُطق افراط گرا 0 صوت
07/08/2014 کثرت گرایی [fa] نُطق کثرت گرایی 0 صوت
07/08/2014 نقد ِ کتاب [fa] نُطق نقد ِ کتاب 0 صوت
07/08/2014 موسیقی ِ سنتی [fa] نُطق موسیقی ِ سنتی 0 صوت
07/08/2014 از نظر ِ سیاسی [fa] نُطق از نظر ِ سیاسی 0 صوت
07/08/2014 غیر ِ قابل ِ قبول [fa] نُطق غیر ِ قابل ِ قبول 0 صوت
07/08/2014 بدون ِ نتیجۀ قطعی [fa] نُطق بدون ِ نتیجۀ قطعی 0 صوت
07/08/2014 حکومت ِ دینی [fa] نُطق حکومت ِ دینی 1 صوت
07/08/2014 رهبر ِ معظم [fa] نُطق رهبر ِ معظم 1 صوت
07/08/2014 فدرال [fa] نُطق فدرال 0 صوت
07/08/2014 انزوا طلبی [fa] نُطق انزوا طلبی 0 صوت
07/08/2014 انزوا طلب [fa] نُطق انزوا طلب 0 صوت
07/08/2014 امپریالیست [fa] نُطق امپریالیست 1 صوت
07/08/2014 ایدآلیسم [fa] نُطق ایدآلیسم 0 صوت
07/08/2014 مشروطه خواهی [fa] نُطق مشروطه خواهی 0 صوت
07/08/2014 مشروطه خواه [fa] نُطق مشروطه خواه 0 صوت
07/08/2014 ملی گرایی [fa] نُطق ملی گرایی 2 صوت