مشاهدة كلمات المستخدم و معلومات عنه.
التاريخ الكلمة استمع الأصوات
12/07/2019 جیمز جویس [fa] نُطق جیمز جویس 1 صوت
12/07/2019 ریسنده [fa] نُطق ریسنده 0 صوت
12/07/2019 ریسیدن [fa] نُطق ریسیدن 0 صوت
28/08/2018 اعلام موضع کردن [fa] نُطق اعلام موضع کردن 0 صوت
28/08/2018 ریگ [fa] نُطق ریگ 0 صوت
28/08/2018 سوال شخصی [fa] نُطق سوال شخصی 1 صوت
28/08/2018 رویا دیدن [fa] نُطق رویا دیدن 0 صوت
28/08/2018 ساعت زنگ دار [fa] نُطق ساعت زنگ دار 0 صوت
28/08/2018 چنته [fa] نُطق چنته 0 صوت
06/09/2017 آب در هاون کوبیدن [fa] نُطق آب در هاون کوبیدن 0 صوت
16/09/2016 عید پاک [fa] نُطق عید پاک 0 صوت
16/09/2016 دورهٔ نوزایی [fa] نُطق دورهٔ نوزایی 0 صوت
16/09/2016 بهیار [fa] نُطق بهیار 1 صوت
16/09/2016 میبرد [fa] نُطق میبرد 0 صوت
16/09/2016 ابوالهول [fa] نُطق ابوالهول 0 صوت
16/09/2016 سبیل جویدن [fa] نُطق سبیل جویدن 0 صوت
16/09/2016 دانشگاه شهید بهشتی [fa] نُطق دانشگاه شهید بهشتی 0 صوت
16/09/2016 نه تنها [fa] نُطق نه تنها 0 صوت
16/09/2016 هانیه [fa] نُطق هانیه 0 صوت
01/10/2014 بوداپست [fa] نُطق بوداپست 0 صوت
01/10/2014 استخاره [fa] نُطق استخاره 1 صوت
20/08/2014 رزرو اتاق [fa] نُطق رزرو اتاق 2 صوت
07/08/2014 کجا زندگی می کنید؟ [fa] نُطق کجا زندگی می کنید؟ 3 صوت
07/08/2014 انتخابات ِ سراسری [fa] نُطق انتخابات ِ سراسری 0 صوت
07/08/2014 فرصت طلبی [fa] نُطق فرصت طلبی 2 صوت
07/08/2014 انتخابات ِ ریاست جمهوری [fa] نُطق انتخابات ِ ریاست جمهوری 0 صوت
07/08/2014 گروه ِ فشار [fa] نُطق گروه ِ فشار 0 صوت
07/08/2014 پوسيدن [fa] نُطق پوسيدن 0 صوت
07/08/2014 نو محافظه کاری [fa] نُطق نو محافظه کاری 0 صوت
07/08/2014 فرمانروایی کردن بر [fa] نُطق فرمانروایی کردن بر 0 صوت