المستخدم:

i100

محرر فورڤو

اشترك فى الكلمات المنطوقة بواسطة i100

مشاهدة كلمات المستخدم و معلومات عنه.
التاريخ العبارة استمع الأصوات
01/09/2016 Навън е горещо [bg] نُطق Навън е горещо 0 صوت
01/09/2016 предишен втори район [bg] نُطق предишен втори район 0 صوت
01/09/2016 странно съобщение [bg] نُطق странно съобщение 0 صوت
01/09/2016 Часовникът скача [bg] نُطق Часовникът скача 0 صوت
24/08/2016 със сигурност [bg] نُطق със сигурност 0 صوت
24/08/2016 повечето цифри [bg] نُطق повечето цифри 0 صوت
24/08/2016 Те разрешават [bg] نُطق Те разрешават 0 صوت
24/08/2016 личен проблем [bg] نُطق личен проблем 0 صوت
24/08/2016 другата страна [bg] نُطق другата страна 0 صوت
24/08/2016 от върха [bg] نُطق от върха 0 صوت
24/08/2016 Нагласям чаовника [bg] نُطق Нагласям чаовника 0 صوت
24/08/2016 Това е преди [bg] نُطق Това е преди 0 صوت
24/08/2016 някаква обида [bg] نُطق някаква обида 0 صوت
20/06/2016 онзи ден [bg] نُطق онзи ден 0 صوت
20/06/2016 Баща ми имаше рожден ден [bg] نُطق Баща ми имаше рожден ден 0 صوت
20/06/2016 Вчера беше Нова година [bg] نُطق Вчера беше Нова година 0 صوت
20/06/2016 Честита Нова година! [bg] نُطق Честита Нова година! 0 صوت
20/06/2016 миналата година [bg] نُطق миналата година 0 صوت
20/06/2016 Миналата година беше щастлива [bg] نُطق Миналата година беше щастлива 0 صوت
20/06/2016 над очакванията ми [bg] نُطق над очакванията ми 0 صوت
20/06/2016 Бях изненадан [bg] نُطق Бях изненадан 0 صوت
20/06/2016 приятно изненадан [bg] نُطق приятно изненадан 0 صوت
20/06/2016 Изобщо не очаквах това [bg] نُطق Изобщо не очаквах това 0 صوت
20/06/2016 Наистина ли? [bg] نُطق Наистина ли? 0 صوت
20/06/2016 Новата година [bg] نُطق Новата година 0 صوت
20/06/2016 хубави неща [bg] نُطق хубави неща 0 صوت
20/06/2016 Отдавна дишам [bg] نُطق Отдавна дишам 0 صوت
20/06/2016 Няма омраза [bg] نُطق Няма омраза 0 صوت
20/06/2016 Завистта изчезна [bg] نُطق Завистта изчезна 0 صوت
20/06/2016 отвъд смъртта [bg] نُطق отвъд смъртта 0 صوت