المستخدم:

i100

محرر فورڤو

اشترك فى الكلمات المنطوقة بواسطة i100

مشاهدة كلمات المستخدم و معلومات عنه.
التاريخ العبارة استمع الأصوات
11/04/2017 Не мога [bg] نُطق не мога 0 صوت
24/02/2017 Полицията иска [bg] نُطق Полицията иска 0 صوت
24/02/2017 В петък танцувам [bg] نُطق В петък танцувам 0 صوت
24/02/2017 Човекът е беден [bg] نُطق Човекът е беден 0 صوت
24/02/2017 Човекът е гладен [bg] نُطق Човекът е гладен 0 صوت
24/02/2017 гол човек [bg] نُطق гол човек 0 صوت
24/02/2017 спешна помощ [bg] نُطق спешна помощ 0 صوت
24/02/2017 къса улица [bg] نُطق къса улица 0 صوت
24/02/2017 Няма лекарства [bg] نُطق Няма лекарства 0 صوت
24/02/2017 грозна шапка [bg] نُطق грозна шапка 0 صوت
24/02/2017 Бабата му пее [bg] نُطق Бабата му пее 0 صوت
24/02/2017 Купувам чорапи [bg] نُطق Купувам чорапи 0 صوت
24/02/2017 Тя му пее тихо [bg] نُطق Тя му пее тихо 0 صوت
24/02/2017 Бабата е щастлива [bg] نُطق Бабата е щастлива 0 صوت
24/02/2017 Всеки знае [bg] نُطق Всеки знае 0 صوت
16/12/2016 истинско щастие [bg] نُطق истинско щастие 0 صوت
16/12/2016 Разбира се [bg] نُطق Разбира се 0 صوت
16/12/2016 прекалено рано [bg] نُطق прекалено рано 0 صوت
16/12/2016 зелени като трева [bg] نُطق зелени като трева 0 صوت
17/10/2016 Седя в Китай [bg] نُطق Седя в Китай 0 صوت
01/09/2016 няколко части [bg] نُطق няколко части 0 صوت
01/09/2016 повече кръгове [bg] نُطق повече кръгове 0 صوت
01/09/2016 кръг около света [bg] نُطق кръг около света 0 صوت
01/09/2016 Да обиколим света! [bg] نُطق Да обиколим света! 0 صوت
01/09/2016 Аз съм онзи [bg] نُطق Аз съм онзи 0 صوت
01/09/2016 Аз подарявам ризи [bg] نُطق Аз подарявам ризи 0 صوت
01/09/2016 Следващият затворник! [bg] نُطق Следващият затворник! 0 صوت
01/09/2016 Аз подарявам на правителството [bg] نُطق Аз подарявам на правителството 0 صوت
01/09/2016 Аз не съм луд [bg] نُطق Аз не съм луд 0 صوت
01/09/2016 предишният крал [bg] نُطق предишният крал 0 صوت