مشاهدة كلمات المستخدم و معلومات عنه.
التاريخ الكلمة النطق معلومات
05/12/2019 Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota [es] نُطق Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota 0 صوت
05/12/2019 rió [es] نُطق rió 0 صوت
20/09/2017 Jesús Loroño (España) fue un ciclista español [es] نُطق Jesús Loroño (España) fue un ciclista español 0 صوت
22/05/2017 ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará [es] نُطق ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará 2 صوت
28/12/2010 ordovícico [es] نُطق ordovícico بواسطة quintes
28/12/2010 lupanar [es] نُطق lupanar بواسطة mroman
28/12/2010 esporádicamente [es] نُطق esporádicamente بواسطة mroman
28/12/2010 sextante [es] نُطق sextante بواسطة mroman
28/12/2010 escalímetro [es] نُطق escalímetro بواسطة mroman
28/12/2010 Anemómetro [es] نُطق Anemómetro بواسطة mroman
27/12/2010 esmegma [es] نُطق esmegma بواسطة charlitosvar
25/12/2010 escuchimizado [es] نُطق escuchimizado بواسطة Xay33
23/10/2010 sobremanera [es] نُطق sobremanera بواسطة IRENE1
23/10/2010 supina [es] نُطق supina 0 صوت
23/10/2010 tintas [es] نُطق tintas بواسطة mlaurita
23/10/2010 tabernas [es] نُطق tabernas بواسطة IRENE1
23/10/2010 señorías [es] نُطق señorías بواسطة IRENE1
23/10/2010 sorpresas [es] نُطق sorpresas 0 صوت
23/10/2010 tocando [es] نُطق tocando بواسطة bvtujo
23/10/2010 santiamén [es] نُطق santiamén بواسطة fjglez
23/10/2010 sonante [es] نُطق sonante بواسطة abby23
23/10/2010 sutilezas [es] نُطق sutilezas 0 صوت
23/10/2010 substancia [es] نُطق substancia 0 صوت
23/10/2010 semblantes [es] نُطق semblantes بواسطة mlaurita
23/10/2010 sempiterna [es] نُطق sempiterna بواسطة Armagedon
23/10/2010 sónar [es] نُطق sónar 0 صوت
23/10/2010 sustentar [es] نُطق sustentar بواسطة mlaurita
23/10/2010 tablones [es] نُطق tablones بواسطة IRENE1
23/10/2010 sobras [es] نُطق sobras بواسطة abby23
23/10/2010 traídos [es] نُطق traídos بواسطة IRENE1