مشاهدة كلمات المستخدم و معلومات عنه.
التاريخ الكلمة استمع الأصوات
17/06/2019 Italgete [it] نُطق Italgete 0 صوت
17/06/2019 istrica [it] نُطق istrica 0 صوت
17/06/2019 Centa [it] نُطق Centa 0 صوت
17/06/2019 hai [it] نُطق hai 0 صوت
17/06/2019 Torralba [it] نُطق Torralba 0 صوت
17/06/2019 Gelida [it] نُطق Gelida 0 صوت
17/06/2019 Via del Babuino [it] نُطق Via del Babuino 0 صوت
17/06/2019 Giovanni Domenico Cassini [it] نُطق Giovanni Domenico Cassini 0 صوت
17/06/2019 nostrana [it] نُطق nostrana 0 صوت
17/06/2019 favolosa [it] نُطق favolosa 0 صوت
28/05/2018 Li stavo solo sistemando in ordine alfabetico. [it] نُطق Li stavo solo sistemando in ordine alfabetico. 0 صوت
28/05/2018 Io decisi di muovermi verso sud. [it] نُطق Io decisi di muovermi verso sud. 0 صوت
28/05/2018 Vietato attraversare i binari. [it] نُطق Vietato attraversare i binari. 0 صوت
28/05/2018 Aspetta, non dovrebbe essere un numero pari? [it] نُطق Aspetta, non dovrebbe essere un numero pari? 0 صوت
28/05/2018 Va tutto bene, rilassati. [it] نُطق Va tutto bene, rilassati. 0 صوت
28/05/2018 solo come un cane [it] نُطق solo come un cane 0 صوت
28/05/2018 avere del geniale [it] نُطق avere del geniale 1 صوت
28/05/2018 autospazzatrice [it] نُطق autospazzatrice 0 صوت
21/05/2018 di bell'aspetto [it] نُطق di bell'aspetto 0 صوت
21/05/2018 codice di accesso [it] نُطق codice di accesso 0 صوت
21/05/2018 buco nell'acqua [it] نُطق buco nell'acqua 0 صوت
21/05/2018 Costanza Miriano [it] نُطق Costanza Miriano 0 صوت
21/05/2018 mister [it] نُطق mister 0 صوت
21/05/2018 dialettofono [it] نُطق dialettofono 0 صوت
21/05/2018 malaticci [it] نُطق malaticci 0 صوت
21/05/2018 malaticcia [it] نُطق malaticcia 0 صوت
21/05/2018 malaticce [it] نُطق malaticce 0 صوت
20/05/2018 Ho ottenuto la licenza di caccia. [it] نُطق Ho ottenuto la licenza di caccia. 0 صوت
20/05/2018 L'esposizione ad alcuni tipi di radiazioni elettromagnetiche causa allucinazioni. [it] نُطق L'esposizione ad alcuni tipi di radiazioni elettromagnetiche causa allucinazioni. 0 صوت
20/05/2018 Esso conteneva un saggio che esponeva esattamente la stessa idea di Darwin. [it] نُطق Esso conteneva un saggio che esponeva esattamente la stessa idea di Darwin. 0 صوت